Regulamin

Regulamin serwisu internetowego mintu.me z dnia 10 kwietnia 2014.

1. Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają odpowiednio:


Bon – wygenerowana i wysyłana na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz udostępniana Użytkownikowi w ramach jego Konta informacja stanowiąca potwierdzenie sprzedaży Użytkownikowi przez Dostawcę Towaru albo zawarcia przez Użytkownika i Projektodawcę umowy warunkowej na warunkach określonych w Ogłoszeniu, zawierająca unikalny kod, inne unikalne oznaczenie lub inne konieczne informacje;

Dostawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która współpracuje z Operatorem w zakresie umieszczania Ogłoszeń w Serwisie i sprzedaży Towarów za pośrednictwem Serwisu;

Konto - prowadzone dla Użytkownika przez Operatora pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem informacji dotyczących danego Użytkownika, w tym również dotyczących jego działań w ramach Serwisu;

Nagroda – określone w Ogłoszeniu świadczenie, którego przedmiotem może być rzecz, usługa bądź prawo, również o symbolicznym charakterze. Ilekroć mowa jest o wydaniu Nagrody, należy przez to rozumieć wydanie rzeczy, wykonanie przez Projektodawcę usługi lub przeniesienie na Użytkownika prawa, wskazanych w Ogłoszeniu lub odpowiednio dokonanie przez Projektodawcę innych działań, w tym również zawarcie odrębnej umowy wskazanej w treści Ogłoszenia stosownie do warunków określonych w Ogłoszeniu;

Ogłoszenie – ogłoszenie zamieszczane przez Dostawcę albo Projektodawcę w Serwisie, skierowane do Użytkowników i stanowiące ofertę sprzedaży Towaru albo zawarcia warunkowej umowy skierowaną do Użytkowników;

Operator – The Sustainers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-797 Warszawa przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej 26/46, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS  pod nr  0000437517, nr NIP 9512361556, o kapitale zakładowym 8.000 złotych;

Projekt – projekt Projektodawcy o charakterze ekologicznym, społecznym, biznesowym, kulturalnym lub innym, który Projektodawca prezentuje za pośrednictwem Serwisu;

Projektodawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która współpracuje z Operatorem w zakresie umieszczania Ogłoszeń w Serwisie oraz zawierania warunkowych umów dotyczących Nagród za pośrednictwem Serwisu;

Regulamin – niniejszy regulamin;

Serwis– prowadzony przez Operatora serwis internetowy dostępny pod adresem www.mintu.me;

Towar – określone w Ogłoszeniu świadczenie Dostawcy, którego przedmiotem może być rzecz, usługa bądź prawo. Ilekroć w treści Regulaminu mowa jest o wydaniu Towaru, należy przez to rozumieć wydanie rzeczy, wykonanie przez Dostawcę usługi lub przeniesienie na Użytkownika prawa, wskazanych w Ogłoszeniu lub odpowiednio podjęcie przez Dostawcę innych działań, w tym również zawarcie odrębnej umowy wskazanej w treści Ogłoszenia stosownie do warunków określonych w Ogłoszeniu;

Usługi Operatora – świadczone przez Operatora za pośrednictwem Serwisu usługi polegające w szczególności na umożliwianiu Użytkownikom:

- nabywania przez Użytkowników Bonów na Towary określone przez Dostawców w Ogłoszeniu (sekcja Kupuj);

- nabywania przez Użytkowników Bonów na Nagrody oferowane przez Projektodawców w Ogłoszeniu  (sekcja Wspieraj);

- pozyskiwanie wiedzy i bieżących informacji na temat ekologii i kwestii społecznych (sekcja Czytaj);

Użytkownik – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, dla której utworzone zostało Konto w wyniku rejestracji bądź która zalogowała się do Serwisu używając loginu i hasła przypisanego do konta w Serwisie Facebook (funkcjonującego w ramach serwisu facebook.com).

 

2. Postanowienia wstępne

2.1 Regulamin określa zasady świadczenia i korzystania z Usług Operatora dostępnych w ramach Serwisu, określa prawa i obowiązki Użytkowników oraz prawa, obowiązki Operatora jako podmiotu prowadzącego Serwis;

2.2 Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania z treścią Regulaminu przed rejestracją Konta;

3. Warunki techniczne korzystania z Serwisu
Korzystanie z Serwisu wymaga dostępu do sieci Internet, przeglądarki internetowej, włączonej obsługi języka JavaScript, plików cookies i wyskakujących okienek (pop-up).
4. Założenie i utrzymywanie Konta

4.1  W celu pełnego korzystania ze wszystkich usług Serwisu Użytkownik powinien utworzyć Konto w Serwisie;

4.2  W celu założenia Konta konieczne jest dokonanie następujących czynności technicznych: podanie adresu e-mail, wypełnienie formularza dostępnego w Serwisie, w tym określenie hasła do Konta (rejestracja);

4.3  Utworzenie Konta oznacza zawarcie pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem umowy na świadczenie Usług Operatora drogą elektroniczną;

4.4  Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna dla każdego Użytkownika;

4.5  Dostęp do Konta Użytkownik uzyskuje po zalogowaniu (tj. podaniu adresu e-mail oraz hasła);

4.6  Na podany przez Użytkownika adres e-mail przesyłane będą, w związku z prowadzeniem Konta, wiadomości systemowe. Zakładając Konto, Użytkownik może wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie wiadomości zawierających ofertę Serwisu (newsletter) lub na przesyłanie innych dodatkowych wiadomości – zgodnie z bieżącą ofertą Operatora. Po zalogowaniu Użytkownik może w każdej chwili zmienić zakres udzielonej zgody lub ją wycofać;

4.7  Użytkownik może mieć tylko jedno Konto w Serwisie;

5. Sekcja Kupuj - Nabywanie Towaru

5.1  Operator umożliwia Dostawcom - na podstawie umowy współpracy zawartej z Dostawcą -publikację w Serwisie Ogłoszeń. Ogłoszenia są tworzone zgodnie z wytycznymi Dostawcy.

5.2  Użytkownik, po zapoznaniu się z Ogłoszeniem Dostawcy opublikowanym w Serwisie, może przyjąć ofertę Dostawcy poprzez wybór opcji „kup”.

5.3  Użytkownik może nabyć dowolną ilość Towarów chyba że warunki Ogłoszenia stanowią inaczej. Ogłoszenie może określać maksymalną ilość możliwych do nabycia Towarów.

5.4  Umowę nabycia Towaru można zawrzeć jedynie w okresie ważności Ogłoszenia określonego w jego treści.

5.5  Po przyjęciu przez Użytkownika oferty kupna Towaru (lub odpowiednio Towarów), Użytkownik zobowiązany jest dokonać zapłaty kwoty wskazanej w Ogłoszeniu korzystając w tym zakresie z metod płatności udostępnionych w Serwisie. Zasady dokonywania płatności za zakupiony Towar określa Regulamin Transferuj.pl.

5.6  Potwierdzeniem roszczeń związanych z wydaniem Użytkownikowi przez Dostawcę Towaru jest Bon, który jest generowany automatycznie i jest wysyłany do Użytkownika równocześnie z dokonaniem zapłaty kwoty określonej w punkcie 5.5 Regulaminu.

5.7 Umowa nabycia Towaru zawierana jest bezpośrednio pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą. Umowa ta zawierana jest przy wykorzystywaniu Serwisu, tym niemniej stronami wspomnianej Umowy jest wyłącznie Użytkownik i Dostawca. Operator nie jest stroną umowy, której przedmiotem jest Towar i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za jej należytą realizację. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez przepisy obowiązującego prawa Operator nie ponosi również jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie działania Dostawcy podejmowane w ramach Serwisu, w tym również prawdziwość i prawidłowość informacji umieszczanych w Serwisie przez Dostawcę, w tym w szczególności Ogłoszeń .

5.8  Dostawca jest zobowiązany i odpowiada wobec Użytkownika za wydanie Towaru z należytą starannością, wynikającą z danego rodzaju działalności prowadzonej przez Dostawcę.

 

 

6. Crowdfunding (sekcja Wspieraj)

6.1 Operator umożliwia Projektodawcom - na podstawie umowy współpracy zawartej z Projektodawcą - publikację w Serwisie Ogłoszeń. Ogłoszenia są tworzone zgodnie z wytycznymi Projektodawcy.

6.2 Użytkownik, po zapoznaniu się z Ogłoszeniem Projektodawcy opublikowanym w Serwisie, może przyjąć ofertę Projektodawcy poprzez wybór jednej z Nagród oferowanych przez Projektodawcę.

6.3 Po przyjęciu przez Użytkownika oferty Projektodawcy, Użytkownik zobowiązany jest dokonać zapłaty kwoty wskazanej w Ogłoszeniu korzystając w tym zakresie z metod płatności udostępnionych w Serwisie. Zasady dokonywania płatności określa Regulamin Transferuj.pl.

6.4 Potwierdzeniem roszczeń związanych z wydaniem Użytkownikowi przez Projektodawcę Nagrody jest Bon, który jest generowany automatycznie i jest wysyłany do Użytkownika równocześnie z dokonaniem zapłaty kwoty określonej w punkcie 6.3 Regulaminu.

6.5 Użytkownicy nabywają Nagrody pod warunkiem zawieszającym, polegającym na przekroczeniu w zdefiniowanym w Ogłoszeniu okresie określonej przez Projektodawcę minimalnej,łącznej kwoty wpłat dokonanych przez Użytkowników.

6.6 Oferta Projektodawcy będzie wiążąca przez okres ustalony przez Projektodawcę w Ogłoszeniu.

6.7 W razie niespełnienia warunku, o którym mowa w pkt 6.5 kwota określona w punkcie 6.3 Regulaminu wpłacona przez Użytkownika podlega zwrotowi w pełnej wysokości.
6.8 W przypadku zebrania minimum 80% minimalnej kwoty gromadzonych środków pieniężnych Projektodawca jest uprawniony do uznania projektu za zakończony sukcesem. W tym celu Projektodawca powinien poinformować użytkowników, którzy udzielili wsparcia oraz złożyć odpowiednie, jednoznaczne oświadczenie w Ogłoszeniu w serwisie, które powinno zawierać przede wszystkim:

(I)                 bezwarunkowe zobowiązanie do pozyskania brakujących środków pieniężnych,

(II)               zagwarantowanie i zapewnienie realizacji projektu w skali nie mniejszej niż pierwotnie zakładana w ogłoszeniu, a także

(III)             zagwarantowanie i zapewnienie wydania użytkownikom nagród w zamian za wpłacone kwoty.

6.9 W wyjątkowych okolicznościach, w szczególności w przypadku uzyskania przez Projektodawcę finansowania z innych źródeł istnieje możliwość uznania Projektu za zakończony sukcesem i przekazania zebranej kwoty wartości Nagród Projektodawcy jeśli wsparcie użytkowników docelowo osiągnie poziom minimum 80% deklarowanej kwoty wsparcia. W takiej sytuacji istnieje również możliwość obniżenia wysokości oczekiwanej kwoty wsparcia. W momencie pozyskania dodatkowego finansowania Projektodawca gwarantuje i bezwarunkowo zobowiązuje się, że wyda Użytkownikom Nagrody w zamian za wpłacone kwoty.

6.10 Szczegółowe regulacje dotyczące wzajemnych zobowiązań Stron w związku z przyjęciem przez Użytkownika oferty Projektodawcy są określone w Regulaminie Crowdfundingu.

7. Crowdsourcing (sekcja Wspieraj)

7.1 Sekcja Wspieraj (Crowdsourcing) służy prezentowaniu, promowaniu i/lub reklamowaniu Projektów jak również wspieraniu dyskusji i wymiany pomysłów dotyczących Projektów, w szczególności poprzez umożliwienie Użytkownikom umieszczenia komentarzy, opinii, głosowania na Projekty, udział w konkursach i ankietach organizowanych przez Projektodawców.

7.2 Projektodawca i Użytkownik zapewniają (każdy z osobna), że wszelkie treści umieszczane przez nich w Serwisie w ramach sekcji Wspieraj (Crowdsourcing) są prawdziwe i zgodne z przepisami prawa, w szczególności nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych.

7.3 Projektodawcy mogą organizować konkursy na najlepsze i/lub najciekawsze pomysły zgłoszone przez pozostałych Użytkowników na zasadach określanych szczegółowo przez Projektodawców.

8. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej z Dostawcą lub Projektodawcą

8.1 W ciągu 14 dni od daty zawarcia przez Użytkownika z Dostawcą lub Projektodawcą umowy sprzedaży Towaru lub umowy dotyczącej Nagrody, Użytkownik, będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, uprawniony jest do odstąpienia od tej umowy sprzedaży Towaru lub umowy dotyczącej Nagrody bez podania przyczyny. W takim wypadku Użytkownik jest zobowiązany do powiadomienia Dostawcy lub Projektodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie o odstąpieniu od umowy (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem). Przy czym, powiadomienie może nastąpić za pośrednictwem Operatora. Najpóźniej w ciągu 14 dni od powiadomienia Dostawcy lub Projektodawcy o odstąpieniu od umowy, Użytkownikowi zostanie zwrócona wpłacona kwota.

8.2  Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem danego Ogłoszenia były:

 • usługi, świadczenie których zostało rozpoczęte za zgodą Użytkownika przed upływem 14 dni od zakupu przez Użytkownika Towaru lub Nagrody;
 • nagrania audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Użytkownika ich oryginalnego opakowania;
 • świadczenia, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
 • świadczenia o właściwościach określonych przez Użytkownika w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
 • świadczenia, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; 
 • dostarczanie prasy;
 • usługi w zakresie gier hazardowych.

9. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usług Operatora

9.1  Umowa o świadczenie Usług Operatora zawierana jest na czas nieoznaczony.

9.2  Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie Usług Operatora, likwidując swoje Konto w Serwisie, co jednakże nie ma wpływu na ważność i skuteczność zobowiązań Użytkownika zaciągniętych wcześniej względem Operatora i/lub Dostawcy lub Projektodawcy

9.3  W przypadku, gdy Użytkownik korzysta z Usług Operatora w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu Operator jest uprawniony do:

 • wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług Operatora w trybie natychmiastowym i usunięcia Konta, co jednakże nie ma wpływu na ważność i skuteczność zobowiązań Użytkownika zaciągniętych względem Operatora i/lub Dostawcy lub Projektodawcy;
 • zawieszenia świadczenia Usług Operatora lub
 • zablokowania dostępu do Konta na czas potrzebny dla wyjaśnienia okoliczności wskazujących na prawdopodobieństwo działania Użytkownika sprzecznie z prawem lub Regulaminem.

W innych szczególnie uzasadnionych przypadkach, Operator może rozwiązać umowę z Użytkownikiem z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

9.4 Operator może odmówić świadczenia Usług Operatora na rzecz Użytkownika, któremu wypowiedział wcześniej umowę o świadczenie Usług Operatora..

10. Odstąpienie od umowy o świadczenie Usług Operatora

10.1 Użytkownik, który jest konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, w terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w punkcie 4.3 może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem). Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi jeśli doszło do rozpoczęcia, za zgodą Użytkownika, świadczenia Usług Operatora.

10.2. Prawo odstąpienia od umowy, o której mowa w pkt 4.3, nie wyklucza lub nie ogranicza w jakikolwiek sposób prawa odstąpienia od umowy zawartej z Dostawcą lub Projektodawcą, o którym mowa w pkt 8 Regulaminu.

11. Odpowiedzialność

11.1 Zakazane jest korzystanie przez Użytkowania z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Operatora jak również umieszczanie przez Użytkownika w Serwisie treści o charakterze bezprawnym.

11.2  Zawarty w Bonie kod jest wygenerowany na podstawie Ogłoszenia Dostawcy lub Projektodawcy zgodnie ze zleceniem udzielonym przez Dostawcę lub Projektodawcę. Kod będzie stanowił podstawę do realizacji Bonu i zostanie przekazany Dostawcy lub Projektodawcy przez Operatora.

11.3   W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

 • nienależyte wykonanie przez Dostawcę lub Projektodawcę świadczenia objętego Ogłoszeniem
 • następstwa działań podjętych przez Dostawców lub Projektodawców oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu;
 • jakość, bezpieczeństwo lub legalność oferowanych Towarów lub Nagród, a także
 • prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Dostawców lub Projektodawców.

 

12. Funkcjonowanie Serwisu

12.1. Operator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu, nie mogąc jednak wykluczyć możliwości wystąpienia awarii i błędów technicznych spowodowanych problemami dotyczącymi sprzętu bądź oprogramowania. W każdym przypadku Operator stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych. Ponadto Operator zastrzega sobie prawo wprowadzenia przerw technicznych, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany i prace konserwacyjne. Operator dokłada starań, aby przerwy techniczne były jak najmniej uciążliwe dla Użytkowników.

12.2. Użytkownik może informować Operatora o błędach w działaniu Serwisu, takich jak błędnie działające odnośniki, literówki, nieaktualne lub błędne zapisy informacyjne, przesyłając informację na adres mailowy kontakt@mintu.me.

13. Postępowanie reklamacyjne

13.1 Reklamacje dotyczące nienależytego funkcjonowania Serwisu mintu.me, w szczególności wygenerowania i przesłania Użytkownikowi Bonu za pomocą korespondencji elektronicznej, Użytkownik może zgłaszać na adres: kontakt@mintu.me lub listownie na adres: The Sustainers sp. z o.o., 02-797 Warszawa. Ul. Komisji Edukacji Narodowej 26/46 z dopiskiem „reklamacja mintu.me”.

13.2 Reklamacja powinna zawierać:

 • dane pozwalające na identyfikację Użytkownika,
 • adres e-mail Użytkownika przypisany do jego Konta,
 • kod Bonu,
 • (w razie potrzeby) inne dane pozwalające na identyfikację Towaru lub Nagrody i Ogłoszenia oraz
 • zwięzłe przedstawienie przyczyny oraz okoliczności uzasadniających reklamację.

13.3 Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

13.4 Operator dołoży wszelkich starań, aby rozpoznać reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta.

13.5  Reklamacje Użytkowników dotyczące realizacji Bonu są rozpatrywane przez Dostawcę lub Projektodawcę, którego Ogłoszenia dotyczy dany Bon, według zasad określonych przez tego Dostawcę lub Projektodawcę i powinny być składane bezpośrednio do Dostawcy lub Projektodawcy z powiadomieniem o tym fakcie Operatora.

14. Postanowienia końcowe

14.1 Regulamin dostępny jest w Serwisie z możliwością jego pobrania oraz odtwarzania i utrwalania jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego.

14.2  Regulamin został sporządzony w języku polskim.

14.3 Operator jest uprawiony do zmian Regulaminu z ważnych przyczyn obejmujących (i) zmiany obowiązujących przepisów prawa, mających wpływ na treść Regulaminu; (ii) zmiany w zakresie proponowanych funkcjonalności oraz/lub świadczonych usług; (iii) zmiany związane z ograniczeniem prowadzonej działalności gospodarczej.  O zmianie Regulaminu Operator poinformuje Użytkowników poprzez zmieszczenie informacji na stronie Serwisu oraz jednoczesne jej przesłanie na adres e-mailowy przypisany do Konta. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak, niż 30 dni od powiadomienia Użytkowników o planowanych zmianach. Użytkownik ma możliwość wypowiedzenia umowy, o której mowa w pkt 4.3, w przypadku braku akceptacji planowanych zmian. Bony dotyczące Ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie przed wejściem w życie zmian do Regulaminu będą nabywane i realizowane na zasadach dotychczasowych.

14.4 O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie Usług Operatora na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu, będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

14.5  Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza w jakimkolwiek zakresie praw przysługujących konsumentom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ani też nie może być w taki sposób interpretowane.