Polityka Prywatności

1. Administrator danych osobowych
1.1 Administratorem  danych  osobowych  Użytkowników  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest  spółka  The  Sustainers  sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,  XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000437517, nr NIP 9512361556, o kapitale  zakładowym  8.000  złotych  (dalej  „Operator”).  Dane osobowe  przekazywane przez  Użytkowników  w  związku  z  korzystaniem  z  Serwisu  są  przetwarzane  przez Operatora  zgodnie
z  obowiązującym  prawem,  w  tym  w  szczególności  z  przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych

2.1 Dane osobowe, które Użytkownik powierza w celu korzystania serwisu internetowego prowadzonego przez Operatora pod adresem www.mintu.me (dalej „Serwis”) obejmują, w szczególności: imie i nazwisko, adres email, adres dostawy, telefon przy czym podanie następujących danych osobowych jest niezbędne ze względu na sposób funkcjonowania Serwisu.

 

2.2 Dane osobowe, o których mowa w pkt 2.1, są przetwarzane w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, prawidłowej realizacji, zmiany oraz ewentualnego rozwiązywania umów dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu przez Operatora.

 

2.3 Podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika oraz ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu przez Operatora, a także w zakresie realizacji prawnie usprawiedliwionego celu Operatora, rozumianego przede wszystkim jako marketing bezpośredni własnych usług. 

 

2.4 Jeżeli Użytkownik wyrazi odrębną i wyraźną zgodę na przesyłanie mu drogą elektroniczną informacji marketingowych i handlowych, jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu przekazywania informacji o Serwisie, akcjach oraz Ofertach Dostawców i Projektodawców.

 

2.5 Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, prawo żądania ich aktualizacji, poprawiania lub zmiany oraz prawo żądania ich usunięcia. Uprawnienia te mogą być realizowane poprzez wykorzystanie udostępnionych w tym celu funkcjonalności Serwisu lub przez wniosek wysłany mailowo na adres kontakt@mintu.me lub w formie pisemnej, kierowany na adres Al. Komisji Edukacji Narodowej 26/46, 02-797 Warszawa.

 

2.6 Operator może udostępnić dane osobowe Użytkownika Projektodawcom i/lub Dostawcom współpracującym z Operatorem, z którymi Użytkownik zawarł odrębne umowy w ramach funkcjonowania Serwisu. Operator nie udostępnia danych osobowych Użytkownika osobom trzecim, z wyjątkiem uzasadnionych przypadków dopuszczalnych przez przepisy obowiązującego prawa.

 

2.7 Dane Osobowe Użytkowników dokonujących płatności on-line są przekazywane spółce Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Marcina 73/6, 61-808 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000412357. Przekazanie dotyczy danych osobowych Użytkowników, które są niezbędne do zrealizowania płatności przez Krajowy Integrator Płatności S.A.

3. Bezpieczeństwo danych osobowych

3.1  Operator dołoży należytej staranności celem zapewnienia należytego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników, w szczególności celem uniemożliwienia pozyskiwania, wykorzystywania i modyfikacji tych danych przez osoby nieuprawnione. Operator zapewnia, że wszelkie dane osobowe są przechowywane i przetwarzane z zachowaniem odpowiednich standardów bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa. Z zastrzeżeniem zastosowania przez Operatora zabezpieczeń, o których mowa powyżej, nie można w zupełności wykluczyć ryzyka zagrożeń lub naruszeń tych zabezpieczeń przez osoby trzecie niezwiązane z i niedziałające w porozumieniu lub z upoważnienia Operatora.

 

3.2  Serwis może zawierać odnośniki (hiperłącza) do innych stron www. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zasady przetwarzania oraz zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych stosowane przez administratorów tych stron internetowych. Ze względów bezpieczeństwa, Operator sugeruje, aby po przejściu na inne strony internetowe, zapoznać się dokładnie z zasadami przetwarzania oraz zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych stosowanych przez administratorów tych stron.

4. Pliki cookies

4.1  Podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu na urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są tzw. pliki cookies, tj. informacja elektroniczna w formie pliku tekstowego, zawierająca unikalny kod identyfikujący poszczególnych Użytkowników, przesyłana do przeglądarki internetowej wykorzystywanej Użytkownika oraz przechowywana na twardym dysku wykorzystywanego przez Użytkownika sprzętu komputerowego, w celu ułatwienia Użytkownikowi dostępu oraz korzystania z Serwisu.

 

4.2  Pliki cookies są stosowane w celu dopasowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz tworzenia anonimowych statystyk, wskazujących sposób, w jaki dany Użytkownik korzysta z Serwisu.

 

4.3  Pliki cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach, w szczególności na ich podstawie nie można ustalić tożsamości Użytkownika. Pliki cookies stosowane w Serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od Użytkowników.

 

4.4  Serwis korzysta z dwóch rodzajów plików cookies: sesyjnych oraz stałych. Pliki sesyjne są plikami tymczasowymi, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika do momentu wylogowania się z Serwisu lub zamknięcia przeglądarki internetowej. Pliki stałe pozostają na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika.

 

Nazwa cookie

Rodzaj (sesyjne czy stałe)

Cel zapisania

sessionid

sesyjne

Podtrzymanie sesji

csrftoken

stałe

Ochrona csrt

cb-enabled

stałe

Informacja o cookie

messages

stałe

wyświetlanie wiadomości

 

 

4.5  Jeżeli Użytkownik nie chce, aby pliki cookies były zapisywane na wykorzystywanym przez niego urządzeniu końcowym, powinien zmienić ustawienia domyślne przeglądarki internetowej. Bardziej szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronach www dostawców przeglądarek internetowych. Ograniczenie lub wyłącznie stosowania plików cookies może jednakże mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu.

 

5. Pozostałe postanowienia

5.1  Wszelkie terminy użyte w niniejszej Polityce Prywatności i pisane z dużej litery mają znaczenie nadane im w regulaminie Serwisu.

 

5.2  W ramach Serwisu Operator zapewnia Użytkownikom dostęp do aktualnej informacji o ewentualnych, szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu oraz funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi wprowadzonych przez Operatora do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.