FAQ

1/ WSPIERAJ WIEDZĄ

1.1 Informacje ogólne dotyczące wspierania projektów

Projektodawcy

1.1.1 Czy za kampanię się płaci?
Tak, koszt kampanii zależy od tego, kim jesteś (osobą indywidualną, organizacją pozarządową, małym przedsiębiorstwem, średnim lub dużym przedsiębiorstwem) i jaki jest cel kampanii.

1.1.2 Co to jest crowdsourcing?
Crowdsourcing to, dosłownie, czerpanie z tłumu. Jest to metoda pozyskiwania informacji, rozwiązywania problemów czy wypracowywania rozwiązań przez osoby, które nie znają się osobiście, np. za pośrednictwem platform internetowych, takich jak mintu.me.

1.1.3 Jakiego rodzaju kampanię mogę stworzyć?
To zależy od Ciebie. Możesz po prostu zadać pytanie – korzystając z dostępnej funkcjonalności – dostaniesz odpowiedzi w komentarzach. Możesz poprosić użytkowników o wrzucanie linków lub zdjęć. Możesz też zorganizować zamknięty konkurs, gdzie użytkownicy będą wysyłać mailem gotowe projekty lub rozwiązania zadania. Istnieje możliwość stworzenia dedykowanej podstrony o poszerzonych możliwościach – np. z modułem ankiety bądź ciekawą prezentacją grafiki i twoim brandingiem – w tym celu skontaktuj się z nami.

1.1.4 Czy muszę nagradzać wspierających?
Decyzja należy do Ciebie - zagwarantowanie czegoś w zamian za wsparcie zwiększy zaangażowanie użytkowników.

Wspierający

1.1.5 Do czego użyta będzie moja odpowiedź?
Za każdym razem zależy to od rodzaju kampanii i jej regulaminu.

1.1.6 Czy żeby dodać moją odpowiedź muszę mieć konto na mintu.me?
Tak. Musisz posiadać konto na mintu.me i być zalogowany/a.

1.1.7  Czy mogę zaproponować własną kampanię?
Tak, w tym celu musisz na zakładce WSPIERAJ wejść w sekcję: „STWÓRZ PROJEKT”.

2/ WSPIERAJ FINANSOWO

2.1  Kwestie ogólne dotyczące zakładania i prowadzenia projektu

Projektodawcy

2.1.1 Co to jest crowdfunding?
Crowdfunding to finansowanie danego przedsięwzięcia przez osoby indywidualne, często na niskie kwoty i z wykorzystaniem specjalnie do tego przeznaczonych narzędzi internetowych (na przykład mintu.me), w zamian za określone świadczenie zwrotne (np. egzemplarz produktu wyprodukowanego za pomocą crowdfundingu, uczestnictwo w danym wydarzeniu, etc).

2.1.2 Jak założyć projekt na mintu.me?
Projekt crowdfundingowy na naszym portalu zakłada się w kilku prostych krokach. Najpierw załóż konto na mintu.me. Następnie korzystając z formularza zgłoszeniowego opisz swoją koncepcję. Zapoznamy się z nią, zweryfikujemy projekt, po czym skontaktujemy się z Tobą.

2.1.3 Jakie warunki muszę spełniać? Czy muszę mieć działalność gospodarczą?
Aby założyć projekt na mintu.me, musisz mieć skończone 18 lat i polskie obywatelstwo, nie musisz prowadzić działalności gospodarczej, ani posiadać osobowości prawnej.

2.1.4 Czy organizacje pozarządowe mogą zakładać projekty na mintu.me?
Jeśli chcecie prowadzić projekt jako organizacja pozarządowa, musicie mieć działalność gospodarczą, bądź odpłatną działalność statutową.

2.1.5 Co się stanie jeśli projekt zbierze fundusze przed zakładanym czasem?
Jeśli projekt zbierze fundusze przed czasem założonym w formularzu, projektodawca dostanie zebraną sumę na wykonanie projektu dopiero po upłynięciu zakładanego czasu na jego kampanię. Projektodawca może zdecydować się na dalsze zbieranie funduszy (powyżej 100% zadeklarowanej sumy), pod warunkiem zobowiązania się do przekazania nagród wszystkim uprawnionym do tego osobom, które wesprą projekt.

2.1.6 Co się stanie jeśli projekt nie zbierze funduszy w zakładanym czasie?
Jeżeli w zakładanym czasie uda Ci się zebrać 80% deklarowanej sumy i zobowiążesz się do zrealizowania projektu oraz przekazania nagród wspierającym, wypłacimy Ci zebrane pieniądze. Jeśli nie uda Ci się zebrać tej sumy, lub z jakichś względów nie będziesz w stanie zrealizować zadeklarowanych nagród, wpłacone pieniądze wracają do wspierających.

2.1.7 Czy projekty mogą zebrać więcej funduszy niż suma zadeklarowana?
Jeżeli zbierzesz wymaganą sumę wcześniej, możesz zdecydować o kontynuacji zbiórki w zależności od tego, czy jesteś w stanie przekazać nagrody wspierającym uprawnionym do ich otrzymania.

2.1.8 Czy istnieje limit kwoty którą można zebrać?
Nie ma limitów zbieranej kwoty. Ograniczeniem może być czas trwania projektu na mintu.me oraz liczba nagród dla wspierających,  które zobowiąże się przekazać projektodawca.

2.1.9 Jeśli mój projekt zakończy się sukcesem, jak zostaną przekazane mi pieniądze?
Pieniądze zostaną przekazane na rachunek projektodawcy najpóźniej 14. dnia roboczego liczonego od dnia zkończenia projektu na mintu.me.

2.1.10 Czy budżet i czas trwania projektu musi być zdefiniowany?
Tak. Zarówno budżet jak i czas trwania projektu muszą być precyzyjnie zdefiniowane, aby wspierający projekt znali datę przekazania im nagród.

2.1.11 Czy mogę edytować projekt w czasie jego trwania?
W czasie trwania projektu nie można edytować żadnych z jego głównych założeń: tj. czasu trwania, sumy do zebrania oraz ustalonych nagród dla uczestników. Projekt można aktualizować, dodając nowe materiały promocyjne lub wpisy dotyczące postępów w realizacji projektu.

2.1.12 Jaką mam pewność, że nikt nie wykorzysta mojego pomysłu?
Takiej pewności nie ma. Należy się liczyć z tym, że upubliczniając swój projekt, ktoś może się nim zainspirować i wykorzystać jego założenia w mniejszym lub większym stopniu. Portal mintu.me nie ponosi za to odpowiedzialności.

2.1.13 Czy możemy zgłosić projekt jako zespół?
Jeśli działacie w zespole możecie wybrać lidera, który w Waszym imieniu założy kampanię. Jeśli jesteście grupą nieformalną, to na konto lidera wpłyną pieniądze po zakończeniu projektu na mintu.me.

2.1.14 Czy zbieranie funduszy można podzielić na etapy?
Tak. Jeżeli projekt, który chcesz zrealizować jest bardzo duży, możesz podzielić go na etapy. Opisz dokładnie każdy z nich, aby wspierający wiedzieli, że dany projekt dotyczy tylko fragmentu większej całości.

2.1.15 Czy mogę powtórzyć projekt jeśli nie powiedzie mi się zebranie funduszy za pierwszym razem?
Tak, pod warunkiem ponownego jego zatwierdzenia przez mintu.me.

2.1.16 Czy w trakcie trwania projektu mogę go usunąć lub zrezygnować z jego realizacji?
Tak, w takim przypadku wszystkie wpłacone fundusze zostaną zwrócone do wspierających.

2.1.17 Czy mogę edytować projekt po jego zakończeniu?
Nie, nie możesz edytować projektu po jego zakończeniu. Możesz dodać aktualizacje, w których np. poinformujesz wpłacających o postępach realizacji projektu lub zawiadomisz o dopełnieniu umowy wobec wpłacających tj. o przekazaniu im nagród.

2.1.18 Czy mogę zmienić kwotę po starcie projektu?
Nie. Po starcie projektu nie można zmienić kwoty, czasu trwania projektu, ani rodzaju i ilości ustalonych nagród za wsparcie.

2.1.19 Co to znaczy że projekt musi mieć ekologiczny lub prospołeczny aspekt?
Oznacza to że projekt musi przynosić wymierną, korzystną zmianę w środowisku lub społeczeństwie. Przykładowo, możesz zechcieć zorganizować wydarzenie lub wydać publikację dotyczącą zrównoważonej turystyki, ekologicznego budownictwa czy ochrony przyrody  lub zapoczątkować własną działalność w obszarze ecodesignu. Aspekt prospołeczny oznacza, że Twój projekt przyniesie przykładowo korzyści osobom niepełnosprawnym, zagrożonym wykluczeniem lub lokalnym społecznościom.

2.1.20 Po jakim czasie nastąpi weryfikacja projektu i zostanie on umieszczony na stronie?
Weryfikacja nastąpi maksymalnie w ciągu 7 dni od dnia przesłania projektu.  Jeśli będziemy potrzebowali więcej czasu na weryfikację projektu, użytkownik zostanie o tym powiadomiony drogą elektroniczną.

2.1.21 Jak znajdę mój projekt w serwisie po weryfikacji?
Poinformujemy Cię o umieszczeniu Twojego projektu na stronie – dostaniesz bezpośredniego link do projektu. Projekt pojawi się również w rubryce “najnowsze”.

2.1.22 Czy mogę prosić o ponowne rozpatrzenie po odrzuceniu projektu?
Tak. Istnieje możliwość ponownego rozpatrzenia. Razem z informacją o odrzuceniu projektu, przesłaliśmy do Ciebie uzasadnienie jego odrzucenia. Projekt może zostać ponownie rozpatrzony, gdy dostaniemy od Ciebie jego aktualizację dokonaną w oparciu o przesłane przez nas w uzasadnieniu informacje, co możesz zmienić w projekcie, aby został on zaakceptowany.

2.1.23  Jakie są warunki zatwierdzenia projektu przez mintu.me?
Warunkiem zatwierdzenia projektu jest ocenienie go przez zespół mintu.me i wydanie pozytywnej decyzji. Pod uwagę brane są informacje, które zostały przez Ciebie wpisane w formularzu: prospołeczny lub ekologiczny aspekt projektu oraz prognoza powodzenia kampanii i realność jej przeprowadzenia.

2.2  Nagrody

2.2.1 Co to jest nagroda ?
Nagroda, czyli świadczenie wzajemne, które jest niezbędne do prowadzenia kampanii. Zbiórka crowdfundingowa jest rodzajem przedsprzedaży i w takiej formie jest prawnie uregulowana.

2.2.2 W jaki sposób zostaną przekazane dane wspierających?
Dane do wysyłki nagród wszystkich wspierających  tzn. imię, nazwisko, email oraz adres pocztowy (jeśli przesyłka ma charakter materialny) zostaną przekazane projektodawcy pocztą elektroniczną po udanym zakończeniu projektu.

2.2.3 Czy to po stronie projektodawcy leży tworzenie i określanie nagród dla wspierających?
Tak, projektodawca jest odpowiedzialny za określenie i wysłanie nagród dla wspierających. Prowadzenie projektu oparte jest na działaniu reguły wzajemności i regulowane jest prawnie jako przedsprzedaż produktu lub usługi, stąd wprowadzenie nagród jest obowiązkowe.

2.2.4 Co może być nagrodą dla wspierających?
Nagrodą może być produkt lub usługa będąca owocem projektu lub inny rodzaj wsparcia w tym również wsparcie niematerialne np. jeśli zbieracie pieniądze na film, nagrodą za wsparcie może być nazwanie głównego bohatera imieniem wspierającego, który dofinansował Wasz projekt. Dobrze jest ustalić kilka poziomów wsparcia oraz różne pułapy nagród adekwatnych do wysokości wpłacanych funduszy przykładowo za wsparcie 10 zł - pocztówka z podziękowaniem, za 50 zł - produkt finalny.

2.2.5 Dlaczego nagrody powinny być limitowane?
Projektodawca zobowiązany jest wynagrodzić wszystkich wpłacających, dlatego powinien dokładnie wiedzieć, ile nagród jest w stanie przekazać po otrzymaniu określonej kwoty (możliwe, że wspierających będzie bardzo wielu, co wiąże się z założeniem odpowiedniej ilości nagród dla nich). Warto podzielić całkowitą sumę projektu przez dany poziom wsparcia, aby zobaczyć ile potencjalnie nagród danego typu trzeba przygotować. Możliwe jest zdefiniowanie maksymalnego pułapu ilości nagród, aby po jego osiągnięciu dany poziom wsparcia przestał być aktywny.

2.2.6 Czy można zmienić spodziewaną datę doręczenia nagrody?
Tak, można zmienić datę doręczenia nagrody, jeśli wyniknęło to z wyjątkowych i nieprzewidzianych okoliczności. W takim przypadku należy poinformować portal mintu.me oraz wszystkich wspierających.

2.2.7 Co zrobić jeśli nie można dostarczyć nagród w podanym terminie?
Należy powiadomić o tym portal mintu.me i wszystkich wspierających. Pomożemy znaleźć rozwiązanie - być może uda się odnaleźć inny sposób na dostarczenie nagród w terminie.

2.3  Opłaty

2.3.1 Czy prowadzenie projektu jest darmowe?
Nie pobieramy opłat za stworzenie projektu na mintu.me. Projektodawca płaci natomiast prowizję w wysokości 7,5% uzbieranej sumy, jeśli projekt zakończy się powodzeniem.

2.3.2 Jaką prowizję pobiera mintu.me?
Mintu.me pobiera 7,5% prowizji od uzbieranej sumy projektu, o ile projekt zakończył się sukcesem.

2.3.3 Jaką prowizję pobiera transferuj.pl?
Transferuj pobiera 2,5% prowizji od każdego przelewu.

2.3.4 Czy jeśli zbiorę pieniądze na projekt będę ponosił dodatkowe koszty?
Masz obowiązek zapłacić podatek dochodowy od uzbieranej kwoty. W Twojej gestii pozostawiamy wybór, czy chcesz wysokość podatku doliczyć do sumy finansowania projektu.

2.3.5  Czy muszę zapłacić podatek dochodowy?
W świetle prawa jest to Twój obowiązek, chyba że jako osoba prawna jesteś z niego z pewnych przyczyn zwolniony. Portal mintu.me nie ponosi odpowiedzialności za to, czy się z niego rozliczysz.

2.4  Odpowiedzialność

2.4.1 Kto jest odpowiedzialny za zrealizowanie wspieranego projektu?
Podpisując z nami umowę, projektodawca zobowiązuje się zrealizować projekt, na który zbiera fundusze, jak i wynagrodzić wspierających adekwatnie do wpłaconych przez nich kwot.

2.4.2 Jakie informacje powinni dostać wspierający, żeby zdecydować się na wpłatę?
Wspierający potrzebują przejrzystych i transparentnych informacji o projektodawcy, jego doświadczeniu oraz konkretnych informacji dotyczących projektu. Wspierający łatwiej podejmą decyzję o wpłacie, jeśli zostaną przekonani, że projekt ma rzeczywiste szanse na sukces.

2.4.3 Jaka jest moja odpowiedzialność za komunikację za wspierającymi?
W trakcie projektu komunikacja może odbywać się przez stronę projektu na mintu.me oraz nasze kanały komunikacji takie jak np. Facebook. Zachęcamy do komunikacji również własnymi kanałami. Po zakończeniu projektu projektodawca w pełni odpowiada za komunikację ze wspierającymi.

2.4.4 Czy mój projekt może zostać zawieszony?
Tak. Twój projekt może zostać zawieszony, jeśli mamy podejrzenia, że nie postępujesz zgodnie z regulaminem lub poinformujesz nas, że nie jesteś w stanie zrealizować swojego projektu albo nagrodzić wspierających.

2.4.5 Czy zawieszenie projektu jest odwracalne?
Tak. Jeśli zawiesimy projekt, będziesz mógł zacząć go od początku po spełnieniu wszystkich warunków.

2.4.6 Czy niezrealizowane projekty będą widoczne w serwisie?
Tak. Niezrealizowane projekty będą widoczne w serwisie.

2.4.7 Jak działa proces reklamacji?
Reklamacje dotyczące nienależytego funkcjonowania serwisu mintu.me, należy zgłaszać na adres: kontakt@mintu.me lub listownie na adres: The Sustainers sp. z o.o., 02-797 Warszawa. Ul. Komisji Edukacji Narodowej 26/46 z dopiskiem „Reklamacja mintu.me”.
Reklamacja powinna zawierać:
• dane pozwalające na identyfikację Użytkownika,
• adres e-mail Użytkownika przypisany do jego Konta,
• kod Bonu,
• (w razie potrzeby) inne dane pozwalające na identyfikację Towaru lub Nagrody i Ogłoszenia oraz
• zwięzłe przedstawienie przyczyny oraz okoliczności uzasadniających reklamację.
Dołożymy wszelkich starań, aby niezwłocznie rozpoznać reklamację.

2.5  Promocja projektu i multimedia

2.5.1 Jak długo trwa kampania?
Standardowy czas prowadzenia kampanii to miesiąc. W wybranych, uzasadnionych przypadkach możemy skrócić lub wydłużyć ten czas.

2.5.2 Czy mogę prowadzić więcej niż jedną kampanię jednocześnie?
Istnieje taka możliwość, jakkolwiek nie polecamy jej ze względu na problematyczność i czasochłonność wypromowania więcej niż jednej kampanii równocześnie.

2.5.3 Czy mogę wcześniej pokazać projekt znajomym?
Najlepiej konsultować ze znajomymi projekt na etapie wypełniania formularza. Po rozpoczęciu projektu, edycja głównych założeń będzie niemożliwa.

2.5.4 Czy po ostatecznej weryfikacji mogę edytować projekt?
Nie, po ostatecznym zatwierdzeniu projektu, jego edycja nie będzie możliwa. Natomiast przez czas trwania projektu oraz po jego ukończeniu możesz dodawać informacje w zakładce „aktualizacje”.

2.5.5 Jak promować i zwiększać zasięg projektu?

Szykując projekt warto zainwestować czas w materiały do jego promocji. Najbardziej skuteczne są przedstawienie idei w postaci krótkiego filmu oraz działania w mediach społecznościowych. Zachęcamy do zaangażowania w cały proces przyjaciół i znajomych. Dobra i skuteczna promocja jest najważniejszym aspektem i warunkiem powodzenia kampanii.

2.5.6  Jak promować projekt w Internecie?
Projekt można promować wykorzystując różne narzędzia - my polecamy media społecznościowe. Najprostszym sposobem jest umieszczenie linku do projektu na portalu społecznościowym Facebook lub na fanpage’u swojego projektu.  Poproś  znajomych o udostępnienie informacji dotyczących Twojej kampanii. Zrób wydarzenie na Facebooku, zaproś jak największą liczbę osób i poproś znajomych, by udostępnili informacje na swoich ścianach oraz zaprosili kolejnych znajomych do wydarzenia. Warto też wysłać emailem wiadomość z linkiem  do projektu do swoich znajomych i poprosić ich o wspólną promocję. My również pomożemy Ci w promocji udostępniając link do Twojej kampanii na fanpage’u mintu.me.

2.5.7  Co zrobić żebyście udostępnili moją kampanię na FB?
O wszystkich założonych i zweryfikowanych kampaniach informujemy minimum dwukrotnie na naszym fanpage’u na Facebooku - zaraz po jej starcie i tydzień przed jej końcem.

2.5.8 Jak działa dodawanie modelu 3d?
Możesz dostać od nas instrukcję, jak stworzyć i dodać model 3d krok, po kroku.

2.5.9 Jakiego rodzaju pliki mogę umieścić na stronie?
Na stronie projektu możesz dodać film załadowany uprzednio na  serwis YouTube lub Vimeo, używając wygenerowanego kodu html [embed]. Możesz również dodać zdjęcia w formatach gif, jpg i pdf oraz link do zewnętrznej prezentacji.

2.5.10 Czy muszę dodawać film do mojego projektu?
Nie. Nie musisz dodawać filmu, ale dodanie go, zwiększa szanse powodzenia Twojego projektu.

2.5.11 Jakie zdjęcia są dopuszczalne, a jakie nie?
Dopuszczalne są formaty gif, jpg, pdf. do 5 mb wielkości. Musisz mieć prawa autorskie do załączonych zdjęć.

2.5.12 Czy mogę udostępniać filmy z innych serwisów?
Tak, jeżeli jest to Twój film i masz do niego prawa autorskie.

2.5.13 Czy mogę dodać wideo później, już po starcie projektu?
Dopuszczamy taką możliwość, że niektóre materiały zostaną dodane do Twojego projektu już w czasie trwania kampanii.

2.5.14 Czy wideo może być głównym zdjęciem projektu?
Plik wideo może wyświetlać się jako główne zdjęcie na stronie projektu, ale nie będzie jego awatarem, czyli miniaturowym zdjęciem na podstronach kategorii.

Wspierający

2.6 Kwestie ogólne dot. wspierania projektów

2.6.1 Na jakiej zasadzie działa finansowe wspieranie  projektów?
Wspieranie projektów polega na przekazaniu wpłat od użytkowników, za które realizujący projekt zobowiązuje się odwdzięczyć nagrodami, których wartość jest adekwatna do wysokości wsparcia. Jeżeli projektodawcy uda się zebrać założoną kwotę, w czasie przeznaczonym na kampanię, dostanie on finansowanie. Jeśli mu się nie uda, wpłacone kwoty wrócą do wspierających.

2.6.2 Jak mogę wspierać projekt?
Projekt możesz wspierać na kilka sposobów: finansowo, wiedzą lub opinią. Ważna jest również pomoc w działaniach promocyjnych np. poprzez udostępnienie linku w mediach społecznościowych.

2.6.3 Czy wpłacone pieniądze do mnie wrócą, jeżeli projekt nie zostanie zakończony sukcesem?
Tak. Po zamknięciu projektu, który nie zakończył się sukcesem, odeślemy Ci wpłacone pieniądze, tak samo jeśli projekt zostanie zamknięty przed jego zakończeniem np. z przyczyny braku możliwości jego realizacji.

2.6.4 Jak mogę mieć pewność, że autor jest tym za kogo się podaje?
Każdy z naszych projektodawców podpisuje z nami umowę i w momencie jej podpisywania jest przez nas weryfikowany.

2.6.5 Co mogę zrobić, jeśli chcę wesprzeć anonimowo?
Aby wspierać musisz być zalogowanym użytkownikiem mintu.me. Niemożliwe jest anonimowe wsparcie. Inni użytkownicy nie widzą kwoty wsparcia.

2.6.6 Jak wygląda proces i dostępne metody płatności?
Płatności na naszym serwisie realizowane są wyłącznie przez transferuj.pl.

2.6.7 Nie mam ukończonych 18 lat, czy mogę wspierać projekty?
Tak, możesz wspierać projekty, jeśli nie masz ukończonych 18 lat.

2.6.8 Jeśli wesprę dany projekt, jakie informacje, o mnie dostanie jego twórca?
Twórca dostanie jedynie adres e-mail i skontaktuje się z Tobą w celu uzgodnienia dostarczenia nagrody za wsparcie.

2.6.9 Czy moje wsparcie i jego kwota będą widoczne dla użytkowników?
Nie. Inni użytkownicy nie będą widzieli kwoty Twojego wsparcia.

2.6.10 Czy odzyskam swoje fundusze, jeśli pełna kwota potrzebna do zebrania projektu nie zostanie osiągnięta?
Tak, w momencie niepowodzenia projektu Twoje wpłaty są zwracane na Twoje konto.

2.6.11 Czy mogę wycofać wsparcie, jeśli zmieniłem zdanie?
Tak. W ciągu 14 dni od daty wsparcia, masz prawo do odstąpienia od swojej decyzji bez podania przyczyny. W takim wypadku jesteś zobowiązany/a do powiadomienia Projektodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie o odstąpieniu od umowy (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem). Najpóźniej w ciągu 14 dni od powiadomienia Projektodawcy o odstąpieniu od umowy, na Twoje konto wpłacona kwota zostanie zwrócona.

2.6.12 Jakie moje dane będą przekazane projektodawcy?
Projektodawcy zostanie przekazany Twoje imię, nazwisko, adres email w celu skontaktowania się z Tobą oraz adres pocztowy do dostarczenia nagrody, jeśli ma ona charakter materialny.

2.6.13  Co jeśli nie dostanę obiecanej nagrody?
Jeśli nie otrzymasz nagrody, projektodawca odpowiada za niewywiązanie się z umowy i podlega karom przewidzianym w kodeksie prawa handlowego.

2.6.14 Jak działa proces reklamacji?
Reklamacje dotyczące nienależytego funkcjonowania serwisu mintu.me, możesz zgłaszać na adres: kontakt@mintu.me lub listownie na adres: The Sustainers sp. z o.o., 02-797 Warszawa. Ul. Komisji Edukacji Narodowej 26/46 z dopiskiem „reklamacja mintu.me”.
Reklamacja powinna zawierać:
• dane pozwalające na identyfikację Użytkownika,
• adres e-mail Użytkownika przypisany do jego Konta,
• kod Bonu,
• (w razie potrzeby) inne dane pozwalające na identyfikację Towaru lub Nagrody i Ogłoszenia oraz
• zwięzłe przedstawienie przyczyny oraz okoliczności uzasadniających reklamację.
Dołożymy wszelkich starań, aby rozpoznać reklamację niezwłocznie.

3/ KUPUJ

Dostawca

3.1 Zamieszczenie oferty

3.1.1 Jak mogę zgłosić swój produkt do sprzedaży przez mintu.me?
Załóż konto w serwisie i skorzystaj z formularza dla dostawców, możesz również skontaktować się z nami telefonicznie lub elektronicznie. Z chęcią przedstawimy ofertę współpracy.
3.1.2  Jakie warunki musi spełniać produkt lub usługa, żeby mogła być wystawiona na mintu.me?
Oferta produktu musi mieć ekologiczny lub prospołeczny aspekt, a zaproponowana cena musi być niższa od aktualnie dostępnych w sieci.
3.1.3 Jak działa proces reklamacji?
Reklamacje dotyczące nienależytego funkcjonowania serwisu mintu.me, możesz zgłaszać na adres: kontakt@mintu.me lub listownie na adres: The Sustainers sp. z o.o., 02-797 Warszawa. Ul. Komisji Edukacji Narodowej 26/46 z dopiskiem „reklamacja mintu.me”.
Reklamacja powinna zawierać:
• dane pozwalające na identyfikację Użytkownika,
• adres e-mail Użytkownika przypisany do jego Konta,
• kod Bonu, 
• (w razie potrzeby) inne dane pozwalające na identyfikację Towaru lub Nagrody i Ogłoszenia oraz 
• zwięzłe przedstawienie przyczyny oraz okoliczności uzasadniających reklamację. 
Dołożymy wszelkich starań, aby rozpoznać reklamację niezwłocznie.

Kupujący

3.2 Zakup oferty

3.2.1  Kupiłem/kupiłam produkt/usługę, jakie są dalsze procedury?
Dostawca dostaje od nas wiadomość o Twoim zakupie, w której znajdują się wszystkie potrzebne informacje tj. Twoje dane, wybrany sposób dostawy. Ty z kolei dostajesz od nas bon będący potwierdzeniem zawartej transakcji. Bon będzie do Ciebie wysłany e-mailem oraz  zamieszczony na Twoim koncie w profilu. 
3.2.3 Ile produktów/usług na raz mogę kupić?
Jeden użytkownik może kupić dowolną ilość produktów/usług pod warunkiem, że sprzedawca nie określił tego inaczej.
3.2.4 Czy bony są imienne?
Bony nie są imienne, ale są opisane unikalnym kodem, który jest przypisany do danego produktu lub usługi.
3.2.5 Jak mogę zrezygnować z zakupu?
W ciągu 14 dni od daty zakupu, masz prawo do odstąpienia od swojej decyzji bez podania przyczyny. W takim wypadku jesteś zobowiązany/a do powiadomienia Dostawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie o odstąpieniu od umowy (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem). Najpóźniej w ciągu 14 dni od powiadomienia Dostawcy o odstąpieniu od umowy, zostanie zwrócona Ci wpłacona kwota.
3.2.6 Jak skontaktować się z dostawcą i ustalić szczegóły realizacji usługi?
Po dokonaniu zakupu dostaniesz od nas bon z kontaktem do dostawcy.
3.2.7 Co jeśli nie otrzymam produktu za który zapłaciłem?
Jeśli nie dostaniesz produktu w terminie, skontaktuj się z dostawcą. Jeśli kontakt z dostawcą nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z nami. 
3.2.8 Co jeśli okaże się, że dostawca nie ma produktu, który kupiłem/am?
Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, zwrócimy Ci pieniądze. Dostawcy ustalają limit możliwych do kupienia ofert, także może to być jedynie wyjątkowa sytuacja.
3.2.9 Czy muszę się zarejestrować, żeby kupić produkty na mintu.me?
Tak, żeby dokonać zakupu na mintu.me musisz się zarejestrować i zalogować jako użytkownik.
3.2.10 Czy mogę otrzymać fakturę VAT?
Tak. Jeśli chcesz otrzymać fakturę VAT poinformuj o tym dostawcę. Wystawi ją dla Ciebie na Twoje życzenie, o ile jest on płatnikiem VAT.
3.2.11 Czy ponoszę jakieś dodatkowe koszty?
Nie. Oprócz ceny za produkt i kosztów dostawy nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów.
3.2.12 Kto jest odpowiedzialny za niewydanie lub nienależyte wydanie kupionego przeze mnie produktu/usługi?
Za niewydanie lub nienależyte wydanie produktu lub usługi odpowiedzialność ponosi dostawca.
3.2.13 Czy oferta na mintu.me jest najtańsza w sieci?
Zależy nam na tym abyśmy mieli w ofercie najtańszy koszyk eko-zakupów. Produkty dostępne na mintu.me są najtańsze w sieci. Jeśli znajdziesz dany produkt taniej, proszę poinformuj nas o tym.
3.2.14 Chciałbym zgłosić swój produkt, jak to zrobić?
Załóż konto w serwisie i skorzystaj z formularza dla dostawców albo skontaktuj się z nami telefonicznie lub elektronicznie. Z chęcią przedstawimy ofertę współpracy.
3.2.15 Jak działa proces reklamacji?
Reklamacje dotyczące nienależytego funkcjonowania serwisu mintu.me, możesz zgłaszać na adres: kontakt@mintu.me lub listownie na adres: The Sustainers sp. z o.o., 02-797 Warszawa. Ul. Komisji Edukacji Narodowej 26/46 z dopiskiem „reklamacja mintu.me”. Reklamacja powinna zawierać:
• dane pozwalające na identyfikację Użytkownika,
• adres e-mail Użytkownika przypisany do jego Konta,
• kod Bonu, 
• (w razie potrzeby) inne dane pozwalające na identyfikację Towaru lub Nagrody i Ogłoszenia oraz 
• zwięzłe przedstawienie przyczyny oraz okoliczności uzasadniających reklamację. 
Dołożymy wszelkich starań, aby rozpoznać reklamację niezwłocznie.

4/ CZYTAJ

Sekcja CZYTAJ powstanie w niedługim czasie.